FADN

Publikační činnost

V časové posloupnosti uvádíme přehled článků a dalších publikovaných textů, na nichž se podíleli pracovníci Kontaktního pracoviště FADN ČR.

2024

V rámci akce 20 let FADN v ČR přednesl Ing. Josef Hanibal přednášku na téma Historie FADN ČR. Hanibal J. (2024). Historie FADN ČR. 20 let FADN v ČR, Praha, 16. 05. 2024.

CELÝ ČLÁNEK

V rámci akce 20 let FADN v ČR přednesla Ing. Jana Macháčková přednášku na téma Výzvy současnosti a výhled do budoucnosti. Macháčková J. (2024). Výzvy současnosti a výhled do budoucnosti. 20 let FADN v ČR, Praha, 16. 05. 2024.

CELÝ ČLÁNEK

V rámci akce 20 let FADN v ČR přednesla Ing. Zuzana Hloušková přednášku na téma Využití a potřebnost dat FADN. Hloušková Z. (2024). Využití a potřebnost dat FADN. 20 let FADN v ČR, Praha, 16. 05. 2024.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec vyšel článek „Aktualizace příjmové situace podniků za rok 2023 podle faremních systémů pro účely hodnocení dopadů SP SZP 2023+”. Cílem článku je představení předpokládané změny příjmové situace podniků v roce 2023 dle faremních systémů za účelem vyhodnocení dopadů změn v nastavení podmínek nové zemědělské politiky, která byla formulována ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Kala Š., Medonos T., Hruška M., Hloušková Z. (2024). Aktualizace příjmové situace podniků za rok 2023 podle faremních systémů pro účely hodnocení dopadů SP SZP 2023+. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 14, 10-12.

CELÝ ČLÁNEK

2023

Naše další vydání Zajímavostí z FADN přináší graficky zpracovaná poslední dostupná data o ekonomice zemědělských podniků v ČR a EU. V hledáčku jsou tentokrát oblasti s přírodními omezeními ve vztahu k dotacím.

CELÁ PUBLIKACE

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s několika odborníky vydalo publikaci o precizním zemědělství. V publikaci naleznete texty na téma, jakým způsobem je precizní zemědělství využíváno v rostlinné a živočišné výrobě, jaký má vztah k životnímu prostředí a ekologii. Dále jaké jsou v něm používány technologie, a jak může pomoci zemědělským podnikům optimalizovat výrobu. Do publikace přispěla i kolegyně Ing. Martina Döbertová, jež je autorkou kapitoly s názvem Pozitivní dopady zavádění precizního zemědělství na ekonomiku podniku. Döbertová, M. (2023). Pozitivní dopady zavádění precizního zemědělství na ekonomiku podniku [Print]. In Precizní zemědělství (1st ed., Vol. 1, pp. 24–26). Ministerstvo zemědělství.

CELÁ PUBLIKACE

V listopadovém vydání AGRObase vyšel článek „Předběžné výsledky zemědělských podniků za rok 2022 na základě dat FADN“ od autorů Ing. Martiny Harvilíkové a Ing. Jany Macháčkové. Článek se věnuje meziročnímu porovnání výsledků mezi roky 2021 a 2022. Harvilíková, M., & Macháčková, J. (2023). Předběžné výsledky zemědělských podniků za rok 2022 na základě dat FADN. AGRObase: Informační noviny Agrární Komory České republiky, 11, 28–30.

CELÝ ČLÁNEK

Dne 20. listopadu 2023 byl v týdeníku Zemědělec (č. 47/2023) publikován článek „Skot v ekologickém zemědělství“. Autorky Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Lenka Tumová popisují ekonomické výsledky ekologicky hospodařících podniků zaměřených na chov skotu, ovcí a koz a dále podniků specializovaných na produkci kravského mléka v ČR na základě dat FADN. Zaměřily se na srovnání změn mezi roky 2015, 2018 a 2021, kdy porovnávají produkci a náklady vztažené na 1 dobytčí jednotku v těchto ekologických skupinách podniků. Dále jsou sledovány změny v tržbách živočišné výroby na dobytčí jednotku a vyhodnoceny ukazatele čisté přidané hodnoty na pracovníka v ekologickém zemědělství. Fuksová, Z. (2023). Skot v ekologickém zemědělství. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 47,10.

CELÝ ČLÁNEK

Ve sborníku ze 7. ročníku ekonomické konference ÚZEI vyšel i příspěvek kolegyní Bílé a Mlezivové s názvem Hospodaření podniků polní výroby z dat FADN. Příspěvek porovnává podniky polní výroby v ČR jak z hlediska časových řad, tak i s výsledky podniků zahraničních. Článek se zároveň zmiňuje o významu půdy pro člověka, pro hospodářství, pro budoucnost. Podkladem jsou z velké části data FADN na národní i mezinárodní úrovni. Bílá, P., Mlezivová, I. (2023). Hospodaření podniků polní výroby z dat FADN. 7. ročník ekonomické konference ÚZEI: Sborník příspěvků z konference, 24–38.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělec, čísle 42, byl publikován článek „Udržitelné hospodaření podle FADN“. Hlavním záměrem článku je představit odborné veřejnosti systém vícekriteriálního hodnocení, které využívá data FADN. Toto hodnocení využívá nejen hlediska produkční, výkonnostní a finanční, ale též sociální a enviromentální. Landa, J., Hloušková, Z. (2023). Udržitelné hospodaření podle FADN. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 42.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělec, čísle 40, byl publikován článek „Ekonomika chovu skotu v datech FADN“. Článek shrnuje a představuje nejdůležitější data o výrobním zaměření Chov skotu a zvířat ZOP za účetní rok 2021.
Analýza byla zpracována na základě dat podniků, které se účastní šetření FADN. Autory jsou Ing. Tereza Lebedová a Ing. Jarmil Mlčák. Lebedová, T., Mlčák, J. (2023). Ekonomika chovu skotu v datech FADN. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 40.

CELÝ ČLÁNEK

V časopise Zemědělec byl publikován příspěvek zaměřený na podniky polní výroby. Čtenáře článek seznamuje s daty nejpočetněji zastoupeného výrobního zaměření výběrového šetření hospodářských výsledků v zemědělství FADN v ČR. Meziročně byly porovnány produkce, výnosy a ceny. Bílá, P., Mlezivová, I., Vacková, L. (2023). Polní produkce v datech FADN 2021. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 37.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělec byl publikován článek „Precizní zemědělství a hospodaření“. Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení ekonomických ukazatelů podniků, které používají systémy precizního zemědělství, v porovnání s podniky, které hospodaří bez těchto technologií. Analýza byla zpracována na základě dat podniků, které se účastní šetření FADN. Autorkou je Ing. Martina Döbertová. Döbertová, M. (2023). Precizní zemědělství a hospodaření. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 35.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělec byl publikován článek „Evropská komise přemění FADN na FSDN“, jehož autorky jsou Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková. V textu se dozvíte, proč k přeměně FADN na FSDN dojde a jaké jsou její hlavní přínosy. Harvilíková, M., Macháčková, J. (2023). Evropská komise přemění FADN na FSDN. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 30.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělec byl publikován článek „Investice a financování v zemědělství“, na jehož sepsání se podílel i pracovník FADN Mgr. Tomáš Vintr. V textu se rozebírá nejen, k čemu jsou investice potřebné (konkurenceschopnost, zlepšování životního prostředí, ale i zvyšování welfaru zvířat), ale i jak je nastavena veřejná politika zvláště u dotačních titulů v rámci společné zemědělské politiky v EU. V textu jsou použita data z databáze FADN ČR. Medonos, T., Šimpachová Pechrová, M., & Vintr, T. (2023). Investice a financování v zemědělství. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník, 14, 12–18.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl publikován článek „Assessment of the impact of agricultural support on crop diversity“, na kterém participovaly pracovnice z FADN. Studie se zabývá posouzením vlivu zemědělských podpor na diverzitu plodin farem (výstup projektu č. SS04030013 podpořený TA ČR). Pro výpočet indexu diverzity byla použita panelová data z databáze FADN umožňující analyzovat využití půdy a rozmanitost plodin. Žáková Kroupová, Z., Čechura, L., Opatrný, M., Hloušková, Z., & Mlezivová, I. (2023). Assessment of the impact of agricultural support on crop diversity. Agricultural Economics, 69, 89–100. https://doi.org/10.17221/387/2022-AGRICECON

CELÝ ČLÁNEK

Ve zpravodaji AGRObase (01/2023) vyšel článek s názvem Využíváte i vy široké informační nabídky šetření FADN? Článek se zabývá širokými možnostmi, které nabízí Evropská databáze FADN. V příspěvku se čtenář dozví, jak je možné tyto údaje získat a jak je interpretovat. Landa, J., & Hloušková, Z. (2023). Využíváte i vy široké informační nabídky šetření FADN? Zpravodaj AGRObase: Informační Noviny Agrární Komory České Republiky, 1, 30–31.

CELÝ ČLÁNEK

2022

Již třetí vydání občasníku Zajímavosti z FADN čtenáře seznámí s hospodářskými výsledky zemědělských podniků v ČR a v zemích EU. Data jsou zpracována do přehledných grafů a speciální dvojstrana je tentokrát věnována preciznímu zemědělství.

CELÝ ČLÁNEK

V časopisu Zemědělec (51/2022) byl publikován příspěvek Spotřeba minerálních hnojiv v unii, který se zabývá porovnáním výsledků zemědělských podniků devíti vybraných států EU. Analýza se zaměřila na podniky polní výroby a využila data z veřejné databáze FADN Evropské komise. Landa, J., Mlezivová, I., & Hloušková, Z. (2022). Spotřeba minerálních hnojiv v unii. Zemědělec: Odborný a Stavovský Týdeník, 51, 10. 

CELÝ ČLÁNEK

V listopadovém vydání Agrobase vyšel článek „FADN 2021, předběžné výsledky hospodaření zemědělských podniků“ od autorů Ing. Martiny Harvilíkové a Ing. Jany Macháčkové. Článek se věnuje meziročnímu porovnání výsledků mezi roky 2021 a 2020. Harvilíková, M., & Macháčková, J. (2022). FADN 2021, předběžné výsledky hospodaření zemědělských podniků. AGRObase: Informační Noviny Agrární Komory České Republiky, 11, 26–28.

CELÝ ČLÁNEK

Nový odborný článek vycházející z inovativních metod aplikovaných nad databází FADN CZ se věnuje hodnocení výsledků hospodaření v duální struktuře českého zemědělství. Pro zajištění porovnatelnosti ekonomiky malých a velkých podniků byl sestaven index ekonomické udržitelnosti, který uvažuje s náklady vlastních výrobních faktorů. Výsledky byly analyzovány z pohledu výrobního zaměření a ekonomické velikosti. Hloušková, Z., Lekešová, M., Prajerová, A., & Doucha, T. (2022). Assessing the Economic Viability of Agricultural Holdings with the Inclusion of Opportunity Costs. Sustainability, 14(22), 15087. https://doi.org/10.3390/su142215087

CELÝ ČLÁNEK

U příležitosti ekonomické konference a vyhlášení výsledků soutěže „Zemědělec roku 2022“ byl ve sborníku příspěvků publikován článek „Hospodaření zemědělských podniků využívajících technologie precizního zemědělství na základě dat FADN“ (autorkami byly Ing. Martina Döbertová, Ing. Světlana Lamprechtová, Ing. Věra Vrkočová, Ing. Jana Macháčková). Döbertová, M., Lamprechtová, S., Vrkočová, V., & Macháčková, J. (2022). Hospodaření zemědělských podniků využívajících technologie precizního zemědělství na základě dat FADN. Český agrární sektor v měnícím se ekonomickém prostředí: Sborník příspěvků z ekonomické konference, 40–54.

CELÝ ČLÁNEK

V časopisu Zemědělec (34/2022) byl publikován příspěvek FADN o vývoji rostlinné produkce v podnicích polní výroby v letech 2014-2020. Článek popisuje charakteristiky podniků polní výroby a vývoj produkce a nákladů rostlinné výroby ve sledovaných letech. Jedná se o další příspěvek z pravidelných analýz ze šetření FADN. Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Iveta Mlezivová.

CELÝ ČLÁNEK

Dne 20. června 2022 byl v týdeníku Zemědělec (č. 25/2022) publikován článek „Hospodaření ekologických podniků“, který popisuje ekonomické výsledky ekologicky hospodařících podniků v ČR v desetileté časové řadě 2011–2020 na základě dat FADN. Zaměřuje se na srovnání produkce a nákladů vztažených na 1 ha zemědělské půdy v souboru ekologických podniků. Dále porovnává poměr dotací a celkové produkce několika výrobních zaměření EZ (produkce mléka, chov skotu, smíšená výroba) a celého souboru ekologických a konvenčních podniků. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Lenka Tumová.

CELÝ ČLÁNEK

V březnovém čísle časopisu Zemědělec (11/2022) byl publikován článek „Produkce metanu v chovu přežvýkavců“ autorů Ing. Z. Fuksové, Ph.D. a Ing. M. Nováka, který je zaměřen na problematiku produkce skleníkových plynů u podniků specializovaných na chov skotu.

CELÝ ČLÁNEK

V únorovém čísle zpravodaje AGRObase, vydávaného Agrární komorou České republiky, byl otisknut článek „Ochutnávka z publikace FADN CZ”. Autorky Ing. Kristina Iglićová a Ing. Lenka Kučerová zde prezentují ukázku z obsahu nově vydané publikace Kontaktního pracoviště FADN ČR.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek „Productivity and efficiency in Czech agriculture: Does farm size matter?“ (Agricultural Economics – Czech, 68, 2022 (1): 1-10). Článek se zabývá celkovou produktivitou s ohledem na velikost zemědělských podniků. Použita byla vážená panelová data za období 2014-2018 z databáze FADN zaměřená na producenty obilovin, mléka a hovězího masa. Pokročilé statistické metody modelování a odhadů přináší zajímavá zjištění v souvislosti s dlouhodobě diskutovanou nižší produktivitou menších farem, konkurenceschopností a dopady politických přístupů na evropské úrovni. Článek byl zpracován v rámci spolupráce ČZÚ (L. Čechura, Z. Žáková Kroupová) a Kontaktního pracoviště FADN CZ (M. Lekešová).

CELÝ ČLÁNEK

V lednovém vydání Agrobase vyšel článek „Benchmarking výsledků hospodaření farem v souboru dat FADN“ od autorů Ing. Zuzany Hlouškové a Mgr. Jindřicha Landy. V článku je popsáno, jak mohou zemědělci a výzkumníci využívat aplikací FADN pro porovnávání efektivity svých podniků s ostatními farmami v souboru.

CELÝ ČLÁNEK

2021

Druhé vydání občasníku Zajímavosti z FADN informuje čtenáře grafickou formou o ekonomice zemědělských podniků v ČR a v zemích EU. Vybrané téma pro speciální dvojstranu je v tomto vydání zaměřené na ekologické zemědělství.

CELÝ ČLÁNEK

V listopadovém vydání Agrobase vyšel článek „Předběžné výsledky zemědělských podniků za rok 2020 na základě dat FADN“ od autorů Ing. Martiny Harvilíkové a Ing. Jany Macháčkové. Popsány jsou výsledky a změny mezi roky 2019 a 2020.

CELÝ ČLÁNEK

Kontaktní pracoviště FADN ČR vydalo Tiskovou zprávu, která informuje o finálních výsledcích hospodaření zemědělských podniků za účetní období 2020.

CELÝ ČLÁNEK

U příležitosti 5. ročníku ekonomické konference a vyhlášení výsledků soutěže „Zemědělec roku 2021“ byl ve sborníku příspěvků publikován článek Vývoj hospodaření ekologických podniků s ohledem na zemědělskou politiku Evropské unie, autory byli Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Ing. Martina Harvilíková, Ing. Petr Dereník.

CELÝ ČLÁNEK

Dne 6. září 2021 byl v týdeníku Zemědělec (č. 36/2021) publikován článek „Výsledky ekologického zemědělství“, který popisuje strukturální charakteristiky a ekonomické výsledky ekologicky hospodařících podniků v ČR ve srovnání s konvenčními podniky v roce 2019. Porovnání zahrnuje podniky EZ celkem a podle výrobních zaměření: polní výroba, smíšená výroba, produkce mléka a chov skotu a zvířat zkrmujících objemnou píci (ovce, kozy a ostatní). Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Lenka Tumová a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 35/2021) byl dne 30. srpna 2021 publikován článek „Hodnocení podniků smíšené výroby“, který informuje o strukturálních charakteristikách a ekonomických výsledcích zemědělských podniků výrobního zaměření smíšená výroba na základě šetření FADN v meziročním srovnání 2018/2019. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 33/2021) byl dne 16. srpna 2021 publikován článek „Výsledky podniků s produkcí mléka“. Autorky Ing. Martina Döbertová, Ing. Světlana Lamprechtová a Ing. Jana Večeřová zde prezentují výsledky hospodaření podniků zaměřených na produkci mléka na základě šetření FADN.

CELÝ ČLÁNEK

V srpnovém vydání týdeníku Zemědělec (č. 32/2021) byl otisknut článek „Hodnocení podniků s chovem skotu“. Popsány jsou zde hlavní ekonomické ukazatele za rok 2019 (produkce, náklady a výsledky hospodaření) u podniků zaměřených na chov skotu a zvířat zkrmujících objemnou píci. Článek obsahuje i srovnání sledovaných parametrů s rokem 2018. Autory jsou Ing. Lenka Varhaníčková a Ing. Jarmil Mlčák, pracovníci Kontaktního pracoviště FADN CZ.

CELÝ ČLÁNEK

Za podpory MZe na rozvoj výzkumné organizace MZE RO0921 byla v rámci řešení interního výzkumného projektu ÚZEI č. 1281 vytvořena certifikovaná metodika „Odhad ekonomických výsledků zemědělství v ČR na bázi podnikových dat“ s označením ISBN 978-80-7271-245-8. Cílem metodiky je navržení postupu pro zpracování predikce ekonomických výsledků zemědělského sektoru ČR s využitím mikroekonomických údajů. Metoda je zaměřena na odhad vývoje zemědělského důchodu a komponentů, ze kterého se tento ekonomický ukazatel skládá. Účelem metodiky je zobrazit postup, na jehož základě je možné výpočet odhadu periodicky opakovat. Autoři jsou Zuzana Hloušková, Michaela Lekešová, Anna Prajerová, Petr Dereník.

CELÝ ČLÁNEK

V posledním květnovém vydání časopisu Zemědělec (22/2021) byl publikován příspěvek o hospodaření podniků polní výroby v roce 2019. Článek přehledně shrnuje informace o produkci, nákladech a celkových podmínkách roku 2019 ve vztahu k ukazatelům ekonomické situace podniku. Je součástí pravidelných informací ze šetření FADN. Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Iveta Mlezivová.

CELÝ ČLÁNEK

V květnovém vydání týdeníku Zemědělec (č. 19/2021) byl publikován článek „Výsledky podniků na základě dat FADN“, který informuje o ekonomických výsledcích zemědělských podniků získaných v rámci šetření FADN za účetní rok 2019. Autory jsou Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 17/2021) byl publikován článek „Výsledky projektu Smart FADN“, který širokou veřejnost informuje o snaze zjednodušit a zefektivnit šetření FADN. V článku jsou uvedeny výsledky nejmenších zemědělských podniků (Small FADN) v porovnání s výsledky podniků standardního šetření FADN nejmenších ekonomických tříd nad thresholdem FADN ČR. Autory jsou Ing. Jana Macháčková a Ing. Josef Hanibal.

CELÝ ČLÁNEK

V březnovém vydání časopisu Zemědělec (12/2021) byl publikován článek o rozdělení podniků polní výroby do tzv. technologických tříd podle kritérií, která zahrnují sedm různých oblastí hospodaření. Článek popisuje, co tyto třídy charakterizuje, k jakým změnám třídy u podniků dochází, čím jsou tyto změny dány a zda je patrný vliv poskytovaných dotací. K analýzám byla využita metodika mezinárodního projektu OECD, na němž ÚZEI-FADN již několik let spolupracuje. Autory jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek “Agriculture farms product differentiation assessment in the Czech Republic“ (Agricultural Economics – Czech, 67, 2021 (3): 81–89). Příspěvek se zabývá analytickým zhodnocením diferenciace zemědělských produktů ve vztahu k ekonomickým výsledkům a vychází z údajů databáze FADN. Byly zde určeny a popsány čtyři skupiny zemědělských podniků zjištěných na základě úrovně diferenciace produktů z hlediska výrobního procesu a produkčních podmínek. Obecně lze z výsledků vyvodit, že diferenciace výrobků je ovlivněna výrobními podmínkami a procesy. Zjištěné výsledky může prakticky aplikovat každý, kdo si klade za cíl snadno identifikovat, vyhodnotit a porovnat úrovně diferenciace zemědělských produktů. Článek byl zpracován v rámci spolupráce Kontaktního pracoviště FADN CZ (Z. Hloušková) a ČZÚ (M. Chocholoušek, T. Šímová, J. Huml).

CELÝ ČLÁNEK

V odborném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek “How opportunity costs change the view on the viability of farms? Empirical evidence from the EU“ (Agricultural Economics – Czech, 67, 2021 (2): 41-50). Článek se zabývá rozborem, jak nejlépe vyjádřit a na základě výpočtu stanovit ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků pomocí empirické analýzy a teplotní mapy shlukové analýzy. Cílem příspěvku je porovnání příjmů z účetního a ekonomického hlediska a odhalení, jak se výsledky liší mezi zeměmi v EU. Příspěvek byl připraven v rámci řešení interního výzkumného projektu ÚZEI, institucionální podpora MZE-RO0920 (1281/2020). Autory článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, prof. Ing. J. Špička Ph.D. a Ing. P. Dereník.

CELÝ ČLÁNEK

Týdeník Zemědělec (11/2021) uveřejnil článek „Komora partnerem šetření“. Představení práce Kontaktního pracoviště FADN, se kterým Agrární komora úzce spolupracuje, najdete v přiloženém článku. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Kristina Iglićová a Ing. Lenka Varhaníčková.

CELÝ ČLÁNEK

V magazínu Agrární komory České republiky AGRObase byl dne 25. února 2021 publikován článek „Buďte i Vy součástí šetření FADN“, který popisuje výhody a možnost zapojení se do šetření Kontaktního pracoviště FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Lenka Varhaníčková, Ing. Kristina Iglićová).

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 05/2021) byl publikován článek „Důchod v zemědělství poklesl“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2020 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Anna Prajerová.

CELÝ ČLÁNEK

V měsíčníku Agromanuál (č. 1/2021) byl dne 15. 1. 2021 publikován článek „Bilance živin NPK u podniků s různou specializací produkce“. Autoři Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Vintr v něm popisují rozdíly v aplikaci a výsledné bilanci základních živin v podnicích s odlišným charakterem výroby, které se podílely na šetření FADN 2018. Součástí je i odhad celoroční pokryvnosti půdy.

CELÝ ČLÁNEK

2020

je nový občasník, který vydává Kontaktní pracoviště FADN CZ. První vydání s názvem „Ekonomika zemědělských podniků v ČR a zemích EU“ obsahuje analytické výstupy v grafických, mapových a tabulkových přehledech. Speciální místo v podobě dvojstrany je věnováno producentům mléka.

CELÝ ČLÁNEK

Sborník příspěvků z on-line ekonomické konference Evropské a české zemědělství před novými výzvami, uspořádané při příležitosti vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2020. V odkazu článek Ing. Věry Vrkočové, Ing. Martiny Döbertové, Mgr. Tomáše Vintra, Ing. Moniky Hlaváčové publikovaný v uvedeném sborníku.

CELÝ ČLÁNEK

Ve Zpravodaji Regionální agrární komory z prosince 2020 vyšel článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků na základě dat FADN“.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek “Farm outcomes based on cluster analysis of compound farm evaluation“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (10): 435–443). Článek popisuje výzkum vnitřní struktury českých zemědělských podniků pomocí shlukové analýzy na základě výsledků vícekriteriálního hodnocení. Cílem provedené analýzy bylo nalezení oblastí, kde by měla být zvýšena míra trvalé udržitelnosti, a následně cíleně podporována konkrétními opatřeními k dosažení vyváženého zemědělského systému. Výsledky výzkumu by měly primárně sloužit jako významná podpora pro tvůrce zemědělských politik. Autory článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktního pracoviště FADN, Ing. Z. Hloušková a Ing. M. Lekešová.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 34/2020) byl 17. 8. 2020 publikován článek „Výsledky ekologického zemědělství“ na základě dat z šetření FADN v roce 2018. Komentuje strukturální charakteristiky a ekonomické výsledky ekologicky hospodařících podniků v ČR ve srovnání s konvenčními podniky, a to celkem i podle výrobních zaměření: polní výroba, smíšená výroba, produkce mléka a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (skot, ovce, kozy a ostatní). Autorkami jsou Lenka Tumová a Zuzana Fuksová.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 28/2020) byl dne 7. července 2020 publikován článek „Výsledky podniků s produkcí mléka“. Autorky Ing. Martina Döbertová, Ing. Světlana Lamprechtová a Ing. Jana Večeřová zde prezentují informace o výsledcích hospodaření podniků zaměřených na produkci mléka na základě šetření FADN.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek „Drivers of farm performance in Czech crop farms“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (7): 297-306). Článek popisuje analýzu podniků polní výroby, které jsou součástí šetření FADN, na základě multidimenzionální klasifikace s ohledem na zvolená kritéria. Podle výsledků jsou pak podniky rozděleny do tří skupin, u nichž je hodnocena udržitelnost, inovace, technologie, diverzifikace a individuální charakteristiky. Analýza navazuje na metodiku multidimenzionálního hodnocení OECD. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (Ing. V. Kostlivý, Dr., Ing. Z. Fuksová, Ph.D. a Ing. T. Rudinskaya, Ph.D.).

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl zveřejněn článek „Trade-off between the economic and environmental sustainability in Czech dual farm structure“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (6): 243-250). Článek se snaží vycházet z jedinečného multikriteriálního hodnocení za účelem porovnání kompatibility ekonomických a environmentálních cílů na 1 189 zemědělských podnicích v České republice, rozdělených podle specializace zemědělství a ekonomické velikosti na základě údajů datové sítě FADN. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (prof. Ing. Jindřich Špička Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Jana Macháčková) ve spolupráci s ČZU (Ing. Renata Aulová Ph.D.).

CELÝ ČLÁNEK

V červnovém vydání časopisu Zemědělec (25/2020) byl publikován článek „Hospodaření podniků polní výroby“. Autorky Ing. Zuzana Fuksová a Ing. Monika Hlaváčová prezentují informace o charakteristice, produkci a jejím složení, nákladech a výsledcích hospodaření podniků v roce 2018 ve vztahu k jejich ekonomické velikosti.

CELÝ ČLÁNEK

Článek „Podniky s živočišnou výrobou“ byl otištěn v prvním květnovém čísle týdeníku Zemědělec (19/2020). Autoři Ing. Lenka Varhaníčková a Ing. Jarmil Mlčák v článku informují o produkci, nákladech a výsledcích hospodaření u podniků zabývajících se chovem skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci za rok 2018. Popsány jsou také i významné změny v hodnocených ukazatelích mezi roky 2017 a 2018.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (č. 16/2020) byl 14. 4. 2020 publikován článek „Hodnocení podniků smíšené výroby“ na základě dat z šetření FADN v roce 2018. Komentuje strukturální charakteristiky a ekonomické výsledky podniků smíšené výroby, které jsou z hlediska tvorby produkce nejvýznamnějším výrobním zaměřením v ČR. Zabývá se rozborem produkce RV a ŽV, nákladů, podpor a dalších ukazatelů v meziročním srovnání 2017/2018 při porovnání výsledků podniků fyzických a právnických osob. Autorkami jsou Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová.

CELÝ ČLÁNEK

Publikační výstup o nově vytvořené metodice hodnocení zemědělských podniků na bázi dat FADN byl zveřejněn v odborném časopise Zemědělská ekonomika pod názvem “Multicriteria assessment of Czech farms” (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (3): 101–111). Tento článek popisuje metodiku hodnocení zemědělských podniků, která bere v úvahu multifunkčnost odvozenou z požadavků a očekávání zemědělského sektoru. Za tímto účelem byla vyvinuta originální vícekriteriální metoda pro hodnocení zemědělských podniků na základě jejich individuálních údajů. Hodnoceno bylo pět oblastí (produkční, ekonomická, finanční stabilita, environmentální, sociální a další), které představují nejdůležitější aspekty zemědělství. Jedná se o výstup projektu v rámci interního výzkumu ÚZEI. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Monika Hlaváčová) ve spolupráci s ČZU (Ing. Ludmila Pánková).

CELÝ ČLÁNEK

V Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 07/2020) byl dne 10. února 2020 publikován článek „První odhady důchodu v zemědělství“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2019 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Kristina Iglićová).

CELÝ ČLÁNEK

2019

V týdeníku Zemědělec (č. 49/2019) byl dne 2. prosince 2019 publikován článek „Hodnocení agrárních podniků“, který informuje o výsledcích zemědělských podniků za účetní rok 2018 na základě šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Macháčková, Ing. Josef Hanibal).

CELÝ ČLÁNEK

V informačním zpravodaji Agrární komory ČR nazývající se AGRObase byl dne 25. listopadu 2019 publikován článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků v roce 2018 na bázi FADN“, který seznamuje odbornou veřejnost s výsledky zemědělských podniků za účetní rok 2018 na základě šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Martina Harvilíková, Ing. Jana Macháčková, Ing. Josef Hanibal).

CELÝ ČLÁNEK

V odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 28/2019) byl dne 8. července 2019 publikován článek „Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat“, který seznamuje odbornou veřejnost s vývojem nového projektu FADN na zjednodušení sběru dat zemědělských podniků do šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Jana Macháčková, Ing. Martina Harvilíková, Ing. Josef Hanibal).

CELÝ ČLÁNEK

Ve 20. čísle týdeníku Zemědělec byl uveřejněn další ze série článků o ekonomice zemědělských podniků, která vychází z dat šetření FADN. Tentokrát byly jeho tématem Podniky ekologického zemědělství. Shrnuje základní charakteristiky a vývoj v letech 2011-2017. Autory jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.

CELÝ ČLÁNEK

Další z článků o hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 v porovnání s rokem 2016. Ekonomika výroby mléka se vlivem vyšší realizační ceny mléka, zvyšující se produkce mléka a v neposlední řadě v důsledku výše čerpaných dotací v roce 2017 výrazně zlepšila. Podniky výrobního zaměření produkce mléka byly z dat FADN hodnoceny v týdeníku Zemědělec č. 19 (6. 5. 2019), autorkami jsou Ing. Martina Döbertová a Ing. Světlana Lamprechtová.

CELÝ ČLÁNEK

Článek pracovníků FADN Ing.Vladimíra Kostlivého Dr. a Ing. Zuzany Fuksové Ph.D. v mezinárodním recenzovaném časopise Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika, Agric. Econ. – Czech, 65 (2019) No. 4 https://doi.org/10.17221/162/2018-AGRICECON, prezentuje výsledky interního výzkumného projektu ÚZEI (IVP 1295/2017). Ekologické zemědělství se stalo důležitou součástí českého zemědělství. Cílem publikované studie je hodnocení technické efektivnosti farem výrobních zaměření s živočišnou výrobou a určení hlavních faktorů, včetně dotací, které ovlivňují technickou účinnost jak konvenčních, tak ekologických farem. Byla použita panelová data pro období 2011-2016 databáze FADN ČR 2017. Výsledky potvrdily rozdíly v technické efektivnosti podniků hospodařících v režimu ekologického a konvenčního zemědělství. Velikost zemědělského podniku, výrobní zaměření a podmínky ovlivňují ziskovost zemědělských podniků, hospodářskou výkonnost i srovnatelnost s podniky konvenčního zemědělství. Technická efektivnost ekologického zemědělství dlouhodobě roste. Farmy s rostoucí technickou efektivností vykazují pokles podílu provozních dotací na produkci a to bez ohledu na jejich zařazení do kvartilu ekonomické výkonnosti.

CELÝ ČLÁNEK

Pokračování série článků o ekonomice zemědělských podniků. V týdeníku Zemědělec byl v čísle 18 (z 29. 4. 2019) zveřejněn třetí díl s názvem Podniky zaměřené na polní výrobu. Článek shrnuje meziroční srovnání obecných charakteristik a ekonomických ukazatelů v letech 2016 a 2017 v tomto výrobním zaměření. Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Petra Bílá.

CELÝ ČLÁNEK

Článek v týdeníku Zemědělec č. 17/2019. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Jarmil Mlčák, kteří čerpají z údajů zjištěných z posledního šetření FADN. Článek hodnotí meziroční vývoj ekonomických ukazatelů za období 2016-2017 u podniků specializovaných na chov skotu.

CELÝ ČLÁNEK

Článek v týdeníku Zemědělec č. 16/2019. Autorky, pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová, hodnotí ekonomické výsledky podniků smíšené výroby, které jsou produkčně nejsilnější skupinou zemědělských podniků v ČR. Popisují příznivý vývoj ukazatelů tzv. Standardního výstupu v meziročním srovnání 2016/2017.

CELÝ ČLÁNEK

Článek v týdeníku Zemědělec č. 15/2019. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková, které čerpají z údajů zjištěných z posledního šetření FADN. V úvodním článku minisérie hodnocení ekonomických výsledků na základě dat FADN je konstatováno, že hospodářský výsledek českých zemědělců v roce 20017 byl jedním z nejlepších v posledních letech.

CELÝ ČLÁNEK

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů. Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019.

CELÝ ČLÁNEK

Archiv publikací

V časopise Úroda (9/2018) byla publikována analýza produkce a nákladů v podnicích specializovaných na polní výrobu v letech 2014-2016 na základě údajů šetření FADN. Článek spoluautorů Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (26/2018) byly publikovány ekonomické výsledky EZ, vývoj nákladů a produkce EZ za období 2011 – 2016 na základě údajů FADN. Článek spoluautorů Ing. Josefa Hanibala, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Mgr. Tomáše Vintra byl publikován 25. června 2018.

CELÝ ČLÁNEK

V týdeníku Zemědělec (16/2018) uveden příklad využití datové základny FADN při vlastní finanční analýze zemědělského podniku. Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.

CELÝ ČLÁNEK

Příspěvek v mezinárodním recenzovaném časopise AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics (1/2018) porovnává tři přístupy odhadu nejvýznamnějších nákladových položek zemědělských podniků na úrovni České republiky. Jako zdroje dat pro zpracování predikce nákladů bylo využito šetření FADN (mikroekonomická data) a výstupy ČSÚ (makroekonomická data). Článek autorů Ing. Zuzany Hlouškové, Ing. Petry Ženíškové a Ing. Marie Prášilové je výstupem interního výzkumného projektu ÚZEI.

CELÝ ČLÁNEK

Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková. Příspěvek pojednávající o výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ. Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.

CELÝ ČLÁNEK

Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové z Kontaktního pracoviště FADN. Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017.

CELÝ ČLÁNEK

Ing. Josef Hanibal, Příloha časopisu Zemědělec číslo 48/2017 – Sborník příspěvků z ekonomické konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání 8. listopadu 2017 – Raisův sál Národního domu na Vinohradech – 21. ročník slavnostního setkání osobností agrárního sektoru a vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2017.

CELÝ ČLÁNEK

Ing. Josef Hanibal, Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Zuzana Hloušková Příspěvek v Zemědělci č. 48/2017, Sborník příspěvků z ekonomické konference, str. 41-44. Samostatný text analýzy.

CELÝ ČLÁNEK