FADN

Orgány FADN

DG AGRI Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, Evropská komise

koordinuje činnost národních Kontaktních pracovišť FADN,

přebírá a kontroluje podnikové údaje členských zemí,

zajišťuje zpracování databáze FADN všech členských zemí EU pro potřeby EK,

zabezpečuje zveřejňování výsledků šetření FADN v oficiálních médiích a na webových portálech EU, zadává a koordinuje řešení mezinárodních projektů a analýz využívajících databázi FADN EU pro potřeby SZP,

navrhuje legislativní akty FADN a metodické materiály týkající se fungování sítě,

připravuje agendu jednání Řídící komise FADN EU.

Řídící komise FADN EU

je dozorčím a řídícím orgánem na úrovni EK, ve kterém má každá členská země jednoho zástupce.

Komise se schází několikrát do roka. Delegovaným zástupcem za ČR je vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.

V rámci činnosti této komise jsou:

připravovány a schvalovány základní legislativní akty upravující funkce FADN,

projednávány metodické materiály FADN,

prezentovány a analyzovány výsledky šetření FADN i projektů využívajících databázi FADN,

řešeny metodické, organizační a provozní otázky fungování systému v rámci EU.

Základní funkce a kompetence uvedených orgánů jsou vymezeny Nařízením rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství.

Národní komise FADN v České republice

Národní komise FADN je kontrolním a řídícím orgánem ministra zemědělství ve vztahu k Zemědělské účetní datové síti ČR a jejím orgánům. Vznik komise vyplývá z rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 6. 10. 2003. Statut komise je vymezen Nařízením Rady č.79/65/EHS o založení Zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství. Komise jedná podle potřeby, nejméně však jednou ročně. K zahájení její činnosti došlo 7. 10. 2004.