FADN

Typologie zemědělských podniků

Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.

Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.

Klasifikace ekonomické velikosti

Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

Třída ekonomické velikostiPrahové hodnoty celkové standardní produkce v EUR
Iméně než 2 000 EUR
IInejméně 2 000 EUR, méně než 4 000 EUR
IIInejméně 4 000 EUR, méně než 8 000 EUR
IVnejméně 8 000 EUR, méně než 15 000 EUR
Vnejméně 15 000 EUR, méně než 25 000 EUR
VInejméně 25 000 EUR, méně než 50 000 EUR
VIInejméně 50 000 EUR, méně než 100 000 EUR
VIIInejméně 100 000 EUR, méně než 250 000 EUR
IXnejméně 250 000 EUR, méně než 500 000 EUR
Xnejméně 500 000 EUR, méně než 750 000 EUR
XInejméně 750 000 EUR, méně než 1 000 000 EUR
XIInejméně 1 000 000 EUR, méně než 1 500 000 EUR
XIIInejméně 1 500 000 EUR, méně než 3 000 000 EUR
XIVnejméně 3 000 000 EUR

Klasifikace výrobního zaměření

Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.

Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

Standardní produkce

Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.

Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.

Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).

Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).

Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

Koeficienty standardní produkce

SOC 2020 - stanoveno na bázi údajů let 2019–2023

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda30,563.841,194.37RV41
Pšenice tvrdá30,563.841,194.37RV42
Žito a ozimé směsky24,337.38951.05RV48
Ječmen27,096.951,058.89RV45
Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)18,373.59718.00RV54
Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů38,497.291,504.39RV37
Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)21,233.80829.77RV51
Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)14,901.71582.33RV59
Hrách polní, bob polní a sladká lupina14,901.71582.33RV60
Brambory (včetně sadbových brambor)133,032.385,198.61RV18
Cukrovka (kromě sadbové)54,673.302,136.51RV31
Ostatní okopaniny j. n.27,342.991,068.50RV44
Chmel278,104.5510,867.70RV15
Řepka a řepice na semeno37,658.661,471.62RV38
Slunečnice na semeno26,052.881,018.09RV46
Sója22,646.14884.96RV49
Len setý olejný22,239.20869.06RV50
Ostatní olejniny j. n.33,188.221,296.92RV39
Len setý přadný0.000.00RV82
Konopí52,000.002,032.04RV32
Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny50,441.571,971.14RV34
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce329,745.9512,885.73RV13
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce615,241.5724,042.27RV7
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem7,390,806.46288,816.20RV1
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce2,897,853.03113,241.62RV4
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem6,890,808.24269,277.38RV2
Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě19,064.26744.99RV53
Dočasné travní porosty a pastviny6,608.11258.23RV71
Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice) sklízené na zeleno j. n.11,902.86465.14RV63
Luskoviny sklízené na zeleno11,902.86465.14RV64
Kukuřice na zeleno28,685.321,120.96RV43
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – venkovní produkce375,142.2014,659.72RV9
Osivo a sadba19,641.75767.56RV52
Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem9,432.02368.58RV68
Energetické a ostatní technické plodiny j. n.10,120.22395.48RV65
Trvalé travní porosty4,555.76178.03RV74
Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin4,585.15179.18RV73
Extenzivní pastviny1,419.7055.48RV80
Ovoce, bobuloviny a ořechy (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)114,049.044,456.78RV21
Jádrové ovoce114,049.044,456.78RV22
Peckové ovoce114,049.044,456.78RV23
Ovoce mírného klimatického pásma114,049.044,456.78RV24
Bobuloviny (kromě jahod)114,049.044,456.78RV25
Skořápkové ovoce114,049.044,456.78RV26
Vinné hrozny329,356.2812,870.51RV14
Hrozny moštové349,348.4613,651.76RV12
Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)349,644.0913,663.31RV10
Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)349,644.0913,663.31RV11
Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)139,134.915,437.08RV16
Hrozny stolní0.000.00RV81
Školky494,331.8419,317.38RV8
Vánoční stromky116,688.004,559.91RV19
Ostatní trvalé kultury116,688.004,559.91RV20
Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem5,668,499.34221,512.28RV3
Houby pěstované731,500.0028,585.38RV5
Tuři do 1 roku14,488.36566.17ŽV61
Býci, od 1 roku do 2 let17,733.23692.97ŽV55
Jalovice, od 1 roku do 2 let10,075.47393.73ŽV66
Býci, od 2 let17,733.23692.97ŽV56
Jalovice, od 2 let14,902.38582.35ŽV58
Dojnice84,606.903,306.25ŽV27
Krávy57,689.942,254.39ŽV29
Ostatní krávy13,970.91545.95ŽV62
Ovce (jakéhokoli stáří)3,086.78120.62ŽV77
Chovné samice ovcí2,755.96107.70ŽV78
Ostatní ovce4,088.00159.75ŽV76
Kozy (jakéhokoli stáří)10,041.21392.39ŽV67
Chovné samice koz15,709.02613.87ŽV57
Ostatní kozy4,408.49172.27ŽV75
Selata s živou hmotností nižší než 20 kg7,355.17287.42ŽV70
Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg24,604.33961.48ŽV47
Ostatní prasata8,933.14349.09ŽV69
Brojleři31,332.271,224.40ŽV40
Nosnice50,749.241,983.17ŽV33
Ostatní drůbež71,289.882,785.85ŽV28
Krůty136,846.725,347.66ŽV17
Kachny41,364.061,616.42ŽV35
Husy38,945.161,521.89ŽV36
Pštrosi652,362.5025,492.87ŽV6
Perličky a malá drůbež (včetně křepelek, bažantů a holubů)55,059.802,151.61ŽV30
Chovné samice králíků5,930.00231.73ŽV72
Včely2,324.2190.82ŽV79
SOC 2020 - stanoveno na bázi údajů let 2019–2023

PDF ke stažení

SOC 2017 - stanoveno na bázi údajů let 2015–2019

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda25066948RV28
Pšenice tvrdá25066948RV29
Žito21607817RV32
Ječmen23728897RV30
Oves15948603RV42
Kukuřice na zrno282391068RV26
Ostatní obiloviny18072683RV39
Luskoviny14161536RV46
Brambory1168634420RV13
Cukrovka538572037RV17
Krmné okopaniny20644781RV35
Chmel2484179395RV10
Řepka a řepice327301238RV23
Slunečnice21466812RV33
Sója19375733RV37
Lněné semeno (lněný olej)21366808RV34
Ostatní olejniny273531034RV27
Len3762142RV58
Konopí476001800RV20
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny504491908RV18
Technické plodiny, jinde neuvedené9278351RV51
Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní2520749533RV9
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví48462618328RV5
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem5821735220170RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní2645683100056RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem6291172237923RV1
Pícniny19479737RV36
Osivo a sadba plodin na orné půdě18870714RV38
Ostatní plodiny na orné půdě9432357RV50
Půda ležící ladem bez dotacíRV62
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3858146RV56
Extenzivní pastviny124247RV61
Sady s ovocem a bobulovinami960053631RV14
Vinice - jakostní víno31633911964RV8
Vinice - ostatní víno1340045068RV11
Vinice - stolní hrozny721402728RV15
Školky47528417975RV6
Ostatní trvalé kultury11220424RV48
Houby (100 m2)71741327132RV4
KoňovitíŽV63
Skot do 1 roku14378544ŽV43
Býci od 1 do 2 let16871638ŽV40
Jalovice od 1 do 2 let9905375ŽV49
Býci nad 2 roky16871638ŽV41
Jalovice nad 2 roky13625515ŽV47
Dojnice682002579ŽV16
Ostatní krávy14176536ŽV45
Ovce - chovné samice2699102ŽV59
Ovce - ostatní3815144ŽV57
Kozy - chovné samice14325542ŽV44
Kozy - ostatní4222160ŽV55
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg7323277ŽV53
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg21905828ŽV31
Ostatní prasata8447319ŽV52
Jatečná drůbež (100 kusů)290571099ŽV25
Nosnice (100 kusů)435651648ŽV21
Krůty1220244615ŽV12
Kachny304431151ŽV24
Husy375571420ŽV22
Pštrosi47295517887ŽV7
Ostatní drůbež (100 kusů)488391847ŽV19
Králíci (chovné samice)4400166ŽV54
Včely (1 včelstvo)199075ŽV60
SOC 2017 - stanoveno na bázi údajů let 2015–2019

SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011–2015

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda269361032RV28
Pšenice tvrdá269361032RV29
Žito22411858RV32
Ječmen24374934RV31
Oves16732641RV40
Kukuřice na zrno335231284RV25
Ostatní obiloviny18589712RV36
Luskoviny15934610RV41
Brambory1080864140RV13
Cukrovka577152211RV18
Krmné okopaniny17414667RV38
Chmel1747906695RV10
Řepka a řepice352861352RV24
Slunečnice22045844RV33
Sója20808797RV34
Lněné semeno (lněný olej)17543672RV37
Ostatní olejniny261951003RV30
Len3762144RV58
Konopí385001475RV22
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny533352043RV19
Technické plodiny, jinde neuvedené9500364RV51
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní1922527364RV9
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví36527913991RV7
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem4998550191452RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní248368995129RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem5905967226208RV1
Pícniny15150580RV44
Osivo a sadba plodin na orné půdě17291662RV39
Ostatní plodiny na orné půdě9331357RV53
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3927150RV56
Extenzivní pastviny125648RV63
Sady s ovocem a bobulovinami836123202RV14
Vinice - jakostní víno26626010198RV8
Vinice - ostatní víno1277894895RV11
Vinice - stolní hrozny688002635RV16
Školky42147316143RV6
Ostatní trvalé kultury10200391RV50
Houby (100m2)73264528061RV4
Koňovití11335434ŽV49
Skot do 1 roku14210544ŽV45
Býci od 1 do 2 let15677600ŽV42
Jalovice od 1 do 2 let9411360ŽV52
Býci nad 2 roky15677600ŽV43
Jalovice nad 2 roky13983536ŽV46
Dojnice637002440ŽV17
Ostatní krávy13360512ŽV47
Bahnice247495ŽV61
Ostatní ovce3514135ŽV59
Kozy chovné13200506ŽV48
Ostatní kozy3876148ŽV57
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg7414284ŽV55
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg19192735ŽV35
Ostatní prasata8364320ŽV54
Jatečná drůbež (100 kusů)293441124ŽV26
Nosnice (100 kusů)466881788ŽV21
Ostatní drůbež (100 kusů)763252923ŽV15
Krůty1215734656ŽV12
Kachny292071119ŽV27
Husy362001387ŽV23
Pštrosi45500017427ŽV5
Ostatní drůbež469291797ŽV20
Králíci (chovné samice)3488134ŽV60
Včely (1 včelstvo)151358ŽV62
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011–2015

SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008–2012

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda20900826RV24
Pšenice tvrdá20900826RV25
Žito18339725RV30
Ječmen18581735RV29
Oves12890510RV40
Kukuřice na zrno288101139RV21
Ostatní obiloviny14069556RV34
Luskoviny12945512RV39
Brambory960793799RV11
Cukrovka503881993RV18
Krmné okopaniny16754663RV32
Chmel1727726832RV9
Řepka a řepice268151060RV22
Slunečnice19793783RV26
Sója19308764RV28
Lněné semeno (lněný olej)13182521RV38
Ostatní olejniny19507771RV27
Len6021238RV52
Konopí345601367RV20
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny578192286RV15
Technické plodiny, jinde neuvedené9333369RV47
Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní1738726876RV8
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví33035613063RV6
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem4520666178763RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní231805191664RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem5512096217968RV1
Pícniny11901471RV43
Osivo a sadba plodin na orné půdě15152599RV33
Ostatní plodiny na orné půdě8976355RV49
Půda ležící ladem bez dotací00RV58
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3589142RV53
Extenzivní pastviny118247RV56
Sady s ovocem a bobulovinami754352983RV12
Vinice - jakostní víno2410829533RV7
Vinice - ostatní víno1138244501RV10
Vinice - stolní hrozny636552517RV14
Školky40450415996RV5
Vánoční stromky557142203RV16
Ostatní trvalé kultury9350370RV46
Houby (100 m2)74610929504RV4
Koňovití10712424ŽV45
Skot do 1 roku12671501ŽV41
Býci od 1 do 2 let13412530ŽV35
Jalovice od 1 do 2 let9189363ŽV48
Býci nad 2 roky13412530ŽV36
Jalovice nad 2 roky13228523ŽV37
Dojnice542922147ŽV17
Ostatní krávy12041476ŽV42
Ovce213584ŽV55
Kozy11850469ŽV44
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg7080280ŽV51
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg17154678ŽV31
Ostatní prasata7461295ŽV50
Jatečná drůbež (100 kusů)265901051ŽV23
Nosnice (100 kusů)405861605ŽV19
Ostatní drůbež (100 kusů)671722656ŽV13
Králíci (chovné samice)3225128ŽV54
Včely (1 včelstvo)116046ŽV57
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008–2012

SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005–2009

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda18486673RV25
Pšenice tvrdá18486673RV26
Žito15673571RV31
Ječmen16384597RV29
Oves11669425RV40
Kukuřice na zrno25117915RV21
Ostatní obiloviny13285484RV33
Luskoviny 12195444RV39
Brambory942583433RV12
Cukrovka529521928RV16
Krmné okopaniny20011729RV24
Chmel1747076362RV9
Řepka a řepice22226809RV22
Slunečnice17112623RV27
Sója16616605RV28
Lněné semeno (lněný olej)12727463RV34
Ostatní olejniny20695754RV23
Len7162261RV49
Konopí337841230RV19
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny1083243945RV11
Technické plodiny, jinde neuvedené7500273RV48
Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní1779536481RV8
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví33811012313RV6
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem4626767168496RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní226170082366RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem5378100195858RV1
Pícniny 11177407RV42
Osivo a sadba plodin na orné půdě14357523RV32
Ostatní plodiny na orné půdě9370341RV46
Půda ležící ladem bez dotací00RV57
Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce00RV58
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3118114RV52
Extenzivní pastviny100236RV55
Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce 00RV59
Sady s ovocem a bobulovinami732332667RV13
Vinice - jakostní víno2655389670RV7
Vinice - ostatní víno1220794446RV10
Vinice - stolní hrozny714722603RV14
Školky43018115666RV5
Ostatní trvalé kultury9500346RV45
Houby (100 m2)74716627210RV4
Koňovití10400379ŽV44
Skot do 1 roku 12275447ŽV38
Býci od 1 do 2 let 12639460ŽV36
Jalovice od 1 do 2 let 9248337ŽV47
Býci nad 2 roky12639460ŽV37
Jalovice nad 2 roky12727463ŽV35
Dojnice509441855ŽV17
Ostatní krávy11548421ŽV41
Ovce193070ŽV54
Kozy10550384ŽV43
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg6788247ŽV51
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg16194590ŽV30
Ostatní prasata7038256ŽV50
Jatečná drůbež (100 kusů)25674935ŽV20
Nosnice (100 kusů)370511349ŽV18
Ostatní drůbež (100 kusů)673132451ŽV15
Králíci (chovné samice)3060111ŽV53
Včely (1 včelstvo)96935ŽV56
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005–2009

SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda18105581RV22
Pšenice tvrdá18105581RV23
Žito14426463RV30
Ječmen15248489RV29
Oves10878349RV45
Kukuřice na zrno20953672RV21
Ostatní obiloviny11980384RV41
Luskoviny 12988417RV36
Brambory883222833RV11
Cukrovka575111845RV15
Krmné okopaniny16457528RV26
Chmel1393434469RV9
Řepka a řepice17986577RV24
Slunečnice16522530RV25
Sója12538402RV37
Lněné semeno (lněný olej)13877445RV34
Ostatní olejniny13938447RV33
Len11861380RV42
Konopí14400462RV31
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny26889862RV20
Technické plodiny, jinde neuvedené14400462RV32
Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní1436134606RV8
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví2727778749RV6
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem3725666119497RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní150780048361RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem4476392143575RV1
Pícniny 11013353RV44
Osivo a sadba plodin na orné půdě13379429RV35
Ostatní plodiny na orné půdě7500241RV49
Půda ležící ladem bez dotací00RV57
Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce00RV58
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3545114RV52
Extenzivní pastviny113937RV55
Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce 00RV59
Sady s ovocem a bobulovinami663602128RV13
Vinice - jakostní víno1849425932RV7
Vinice - ostatní víno1008043233RV10
Vinice - stolní hrozny697922238RV12
Školky33914610878RV5
Ostatní trvalé kultury9000289RV47
Houby (100 m2)75482224210RV4
Koňovití360001155ŽV18
Skot do 1 roku 12169390ŽV40
Býci od 1 do 2 let 12448399ŽV38
Jalovice od 1 do 2 let 8514273ŽV48
Býci nad 2 roky12448399ŽV39
Jalovice nad 2 roky15621501ŽV28
Dojnice476571529ŽV16
Ostatní krávy11427367ŽV43
Ovce149848ŽV54
Kozy9958319ŽV46
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg6736216ŽV51
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg16428527ŽV27
Ostatní prasata6797218ŽV50
Jatečná drůbež (100 kusů)27219873ŽV19
Nosnice (100 kusů)384831234ŽV17
Ostatní drůbež (100 kusů)645962072ŽV14
Králíci (chovné samice)207767ŽV53
Včely (1 včelstvo)93130ŽV56
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda12276394RV22
Pšenice tvrdá12276394RV23
Žito10129325RV30
Ječmen10843348RV25
Oves8373269RV35
Kukuřice na zrno16101516RV19
Ostatní obiloviny7701247RV36
Luskoviny na zrno7344236RV39
Brambory606871946RV11
Cukrovka313251005RV14
Krmné okopaniny10320331RV29
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní1243003987RV9
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví1902356102RV5
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem157257750439RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní114975136877RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem3463811111098RV1
Pícniny 10563339RV28
Osivo a sadba plodin na orné půdě8766281RV33
Ostatní plodiny na orné půdě5534177RV40
Půda ležící ladem bez dotací00RV68
Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce00RV69
Chmel1141243660RV10
Řepka a řepice10649342RV27
Slunečnice7659246RV37
Sója8744280RV34
Lněné semeno (lněný olej)7591243RV38
Ostatní olejniny12659406RV21
Len11875381RV24
Konopí10773346RV26
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny19764634RV17
Technické plodiny, jinde neuvedené14584468RV20
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3677118RV50
Extenzivní pastviny91729RV63
Trvalé travní porosty a louky - nevyužívané k produkci, nárok na dotaci91729RV64
Sady s ovocem a bobulovinami558941793RV13
Vinice - jakostní víno1401254494RV7
Vinice - ostatní víno1401254494RV8
Vinice - stolní hrozny567451820RV12
Školky1735635567RV6
Ostatní trvalé kultury4344139RV46
Houby (100 m2)36562811727RV4
Koňovití5522177ŽV41
Skot do 1 roku 4480144ŽV45
Býci od 1 do 2 let 4613148ŽV44
Jalovice od 1 do 2 let 286892ŽV54
Býci nad 2 roky3949127ŽV47
Jalovice nad 2 roky3329107ŽV51
Dojnice27707889ŽV15
Ostatní krávy8802282ŽV32
Ovce57618ŽV65
Kozy239277ŽV56
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg206466ŽV58
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg9391301ŽV31
Ostatní prasata294194ŽV53
Jatečná drůbež (100 kusů)154550ŽV61
Nosnice (100 kusů)19082612ŽV18
Ostatní drůbež (100 kusů)5446175ŽV42
Králíci, chovné samice115337ŽV62
Včely (1 včelstvo)52817ŽV66
Koňovití3771121ŽV48
Skot do 1 roku 3708119ŽV49
Býci od 1 do 2 let 3154101ŽV52
Jalovice od 1 do 2 let 229774ŽV57
Býci nad 2 roky249080ŽV55
Jalovice nad 2 roky174856ŽV59
Dojnice23730761ŽV16
Ostatní krávy5228168ŽV43
Ovce34411ŽV67
Kozy154650ŽV60
SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001–2003

NázevEURRV/ŽVPořadí
Pšenice obecná a špalda11318351RV25
Pšenice tvrdá11318351RV26
Žito9241287RV30
Ječmen9509295RV28
Oves8212255RV36
Kukuřice na zrno17765551RV19
Ostatní obiloviny7928246RV37
Luskoviny na zrno6332196RV40
Brambory649672015RV12
Cukrovka27625857RV14
Krmné okopaniny11624361RV24
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní1150823570RV8
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví1766515480RV5
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem148200045971RV2
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní113387935172RV3
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem3416815105987RV1
Pícniny 9195285RV31
Osivo a sadba plodin na orné půdě9112283RV32
Ostatní plodiny na orné půdě5350166RV42
Půda ležící ladem bez dotací80025RV65
Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce3846119RV45
Chmel953332957RV9
Řepka a řepice10368322RV27
Slunečnice9447293RV29
Sója7812242RV38
Lněné semeno (lněný olej)8288257RV35
Ostatní olejniny11665362RV23
Len14323444RV20
Konopí12960402RV22
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny18573576RV18
Technické plodiny, jinde neuvedené14100437RV21
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních216967RV56
Extenzivní pastviny216967RV57
Sady s ovocem a bobulovinami541581680RV13
Vinice - jakostní víno1380684283RV7
Vinice - ostatní víno809062510RV10
Vinice - stolní hrozny691752146RV11
Školky1730005366RV6
Ostatní trvalé kultury4200130RV44
Houby (100 m2)43342913445RV4
Koňovití5200161ŽV43
Skot do 1 roku 3457107ŽV50
Býci od 1 do 2 let 3512109ŽV48
Jalovice od 1 do 2 let 210365ŽV60
Býci nad 2 roky3512109ŽV49
Jalovice nad 2 roky313797ŽV51
Dojnice25400788ŽV15
Ostatní krávy8476263ŽV34
Ovce66521ŽV66
Kozy301994ŽV52
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg217067ŽV55
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg9019280ŽV33
Ostatní prasata3678114ŽV46
Jatečná drůbež (100 kusů)186258ŽV61
Nosnice (100 kusů)18693580ŽV17
Ostatní drůbež (100 kusů)5916184ŽV41
Králíci, chovné samice106733ŽV64
Včely (1 včelstvo)55417ŽV67
Koňovití3548110ŽV47
Skot do 1 roku 272985ŽV53
Býci od 1 do 2 let 213666ŽV58
Jalovice od 1 do 2 let 165251ŽV62
Býci nad 2 roky213666ŽV59
Jalovice nad 2 roky164651ŽV63
Dojnice21649672ŽV16
Ostatní krávy7219224ŽV39
Ovce44614ŽV68
Kozy222169ŽV54
SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001–2003