FADN

O nás

FADN (Farm Accountancy Data Network) je Zemědělská účetní datová síť, která představuje hlavní a jediný oficiální zdroj informací o ekonomické situaci zemědělských podniků v Evropské unii.

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Kontaktní pracoviště FADN ČR je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Bylo zřízeno rozhodnutím ministra zemědělství v roce 2003 s cílem implementovat unijní systém FADN v České republice. Výběrová šetření hospodářských výsledků v zemědělství se ale prováděla již od roku 1994 s využitím sítě testovacích podniků.

Čím se zabýváme?

Sběr, zpracování a interpretace produkčních a ekonomických dat zemědělských podniků.

Naše hlavní aktivity jsou:

zajišťujeme metodické řízení a provoz Zemědělské účetní datové sítě FADN v České republice,

pravidelně organizujeme šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků dle standardů a metodik EU,

vykonáváme funkce Kontaktního pracoviště FADN za ČR ve vztahu k EU, které vyplývají z legislativy EU,

zabezpečujeme využití dat FADN v ČR pro řešení úkolů zemědělské politiky, řešení výzkumných úkolů v oblasti zemědělského poradenství a pro další odbornou veřejnost ČR,

řešíme národní i mezinárodní projekty v oblasti zemědělské politiky, statistiky a aplikace ICT v zemědělství,

provozujeme internetový portál pro přístup veřejnosti do databáze FADN,

každoročně vyhodnocujeme hospodářské výsledky zemědělských podniků zjištěné na základě šetření FADN ČR,

zajišťujeme organizačně i po věcné stránce fungování a jednání Národní komise FADN ČR,

vydáváme periodickou publikaci, publikujeme články v odborných časopisech a sbornících,

ve spolupráci s ČSÚ stanovujeme/definujeme klasifikační systém zemědělských podniků EU a podílíme se na jeho aktualizaci a vyhodnocení dat strukturálního šetření zemědělství ČR dle této typologie.

K čemu data slouží?

Sběr, zpracování a interpretace produkčních a ekonomických dat zemědělských podniků.

K čemu data slouží?

Data se využívají k porovnání ekonomických výsledků podniků a nastavování a hodnocení zemědělské politiky v celé EU.

Data slouží jakožto podklady k národním i mezinárodním projektům v oblasti ekonomiky zemědělství, informačních systémů a zemědělské statistiky.

Ministerstvo zemědělství ČR data FADN využívá k řešení aktuálních otázek resortu a při zpracovávání analýz a prognóz.

Data slouží i zemědělcům, kteří si mohou v databázi FADN porovnat výsledky svého podniku s průměrnými výsledky skupiny podobných podniků a zvyšovat tak svou efektivitu a konkurenceschopnost.

Kontaktní pracoviště FADN ČR vydává periodickou publikaci s analytickým vyhodnocením hospodářských výsledků zemědělských podniků v ČR. Dále jsou publikovány články v odborných časopisech a sbornících.

Kdy sběr dat probíhá? Sběr dat probíhá každoročně. Za ČR se ho účastní téměř 1300 zemědělských podniků. Výběrový soubor FADN reprezentuje výsledky za přibližně 14 tisíc zemědělských podniků a pokrývá tím téměř 98 % standardní zemědělské produkce v ČR. Jste zemědělec a chcete se do šetření zapojit? Kontaktujte nás. Zajímáte se o výsledky hospodaření v zemědělství? Pro více informací klikněte zde.

Jak se zapojit a proč?

Získáte finanční odměnu.

Získáte bezplatný přístup do aplikace FADN Farmer, kde si můžete porovnat výsledky svého podniku s agregovanými výsledky za skupinu podobných podniků, zjistit silné i slabé stránky svého podnikání, a tím zlepšit svou efektivitu a konkurenceschopnost.

Každý rok obdržíte publikaci hospodářských výsledků zemědělských podniků v ČR.

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Na všechna data získaná v rámci šetření FADN se vztahuje zákonná ochrana individuálních dat, která zaručuje, že individuální údaje nesmějí být ani v anonymní podobě zveřejňovány.

V případě zájmu se můžete zapojit do soutěže Zemědělec roku, aniž byste museli posílat do soutěže přihlášku nebo kopie účetních výkazů.

Chcete se do šetření zapojit? Kontaktujte nás! Rádi Vám sdělíme podrobnější informace.
Jaká data sbíráme? Jedná se o výrobně – ekonomické údaje zemědělských podnikatelů podle jednotné metodiky FADN za dané účetní období. Pro sběr dat je využívána webová aplikace FADN Collect, ke které dostanete potřebné přihlašovací údaje od pracovníků Kontaktního pracoviště FADN ČR. Instruktážní video, jak se pracuje s aplikací FADN Collect, naleznete zde.