Fadn

Typologie zemědělských podniků

image/svg+xml

Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.

image/svg+xml

Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

image/svg+xml

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.

image/svg+xml

Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.

Klasifikace ekonomické velikosti

image/svg+xml

Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

Klasifikace výrobního zaměření

image/svg+xml

Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.

image/svg+xml

Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

Standardní produkce

image/svg+xml

Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.

image/svg+xml

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.

image/svg+xml

Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.

image/svg+xml

Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).

image/svg+xml

Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).

image/svg+xml

Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

Přejít nahoru
Přejděte na začátek