Fadn

Standardní výstup FADN

image/svg+xml

Standardní výstup FADN obsahuje detailní seznam ukazatelů, které souhrnně popisují produkční charakter a ekonomické výsledky zemědělských podniků. Výpočet standardních ukazatelů je jednotný pro všechny členské státy EU. Princip harmonizovaného systému FADN zajišťuje porovnatelnost výsledků zemědělských podniků napříč EU.

Základní ukazatele standardního výstupu

AWU (SE010) = roční pracovní jednotka udává množství vynaložené práce, která je odvozena od počtu odpracovaných hodin, 2000 hodin = 1 AWU
Využívaná zemědělská půda (SE025) = počet obhospodařovaných hektarů
DJ (dobytčí jednotka) (SE080) = 1 DJ odpovídá 500 kg živé hmotnosti zvířete
Celková produkce (SE131) = produkce rostlinné výroby + produkce živočišné výroby + ostatní produkce
Produkce rostlinné výroby celkem (SE135) = konečný stav – počáteční stav + prodeje + vnitropodniková spotřeba + vlastní spotřeba
Produkce živočišné výroby celkem (SE206) = prodeje zvířat + vlastní spotřeba – nákup zvířat + změna stavu zvířat dle metodiky EU (konečný stav – počáteční stav) + produkce výrobků ŽV
Ostatní produkce (SE256) = příjmy ze smluvní práce, zpracování produktů RV a ŽV, agroturistiky, lesní výroby, obnovitelné energie a ostatní příjmy
Celkové náklady (SE270) = výrobní spotřeba + odpisy + externí faktory
Výrobní spotřeba (SE275) = přímé náklady + ostatní věcné náklady
Přímé náklady (SE281) = přímé náklady RV (osiva celkem, hnojiva nakupovaná, prostředky ochrany rostlin, ostatní přímé náklady RV) + přímé náklady ŽV (krmiva celkem, ostatní přímé náklady ŽV) + přímé náklady ostatní produkce
Ostatní věcné náklady (SE336) = náklady nepřímo spjaté s výrobou (služby, energie a PHM, náklady budov a strojů, ostatní náklady)
Externí faktory (SE365) = mzdové náklady + pachtovné (vč. nájmu budov) + placené (nákladové) úroky
Hrubá přidaná hodnota (HPH, SE410) = celková produkce – výrobní spotřeba + provozní dotace – provozní daně
Čistá přidaná hodnota (ČPH, SE415) = hrubá přidaná hodnota – odpisy
ČPH/AWU (SE425) = čistá přidaná hodnota přepočtená na 1 roční pracovní jednotku
Důchod ze zemědělské činnosti (DZČ, SE420) = čistá přidaná hodnota – externí faktory + investiční dotace

Schema ukazatelů standardního výstupu

Položky standardního výstupu

PDF
Přejít nahoru
Přejděte na začátek